Krishna Yajur Veda - Taittriya Samhita

Krishna Yajur Veda - Taittriya Samhita
Price: $20.00
Celextel eMusic Store
Presents
Krishna Yajur Veda - Taittriya Samhita
Traditional Chanting of
Vedic Sanskrit Mantras from
Veda Prasar Samiti.

Some Important Suktas:
Shree Rudram, Chamakam, Sapthapathi - Subramanya Aahvaanam, Mahanyasa Manthram, Mahanyasa Manthram, Soorya Namaskaram, Manthra Pushpam, Purusha Suktam, Santhi Manthram, Devatha Gayathri, Durva Suktam, Mruthika Suktam, Marjana, Varuna, Aghamarshna Suktam, Durga Suktam, Narayana Suktam, Lingarchana - Shiva Manthras, Prasana Manthras, Thrusuparnam and Medha Suktam.

Digital Albums: 4
Tracks: 58
Size: 2303.98 MB | 2.30 GB
Duration: 39 Hrs. 15 Mins.
Product Code: VPSMP3003A
Vol-1: Kanda : Prasna : Manthra - 01 : 01 : 01 to 04 : 03 : 28
Tracks 01 to 14 of 54
* Track-01: Kanda:Prasna:Mantra 1:1:01 to 1:3:05
* Track-02: Kanda:Prasna:Mantra 1:3:06 to 1:5:04
* Track-03: Kanda:Prasna:Mantra 1:5:05 to 1:6:24
* Track-04: Kanda:Prasna:Mantra 1:6:25 to 1:7:46
* Track-05: Kanda:Prasna:Mantra 1:7:47 to 2:1:20
* Track-06: Kanda:Prasna:Mantra 2:1:21 to 2:2:34
* Track-07: Kanda:Prasna:Mantra 2:2:35 to 2:3:40
* Track-08: Kanda:Prasna:Mantra 2:3:41 to 2:5:14
* Track-09: Kanda:Prasna:Mantra 2:5:15 to 2:6:23
* Track-10: Kanda:Prasna:Mantra 2:6:24 to 3:1:31
* Track-11: Kanda:Prasna:Mantra 3:1:32 to 3:3:21
* Track-12: Kanda:Prasna:Mantra 3:3:22 to 3:5:14
* Track-13: Kanda:Prasna:Mantra 3:5:15 to 4:2:05
* Track-14: Kanda:Prasna:Mantra 4:2:06 to 4:3:28
Price: $5.00
Product Code: VPSMP3003B
Vol-2: Kanda : Prasna : Manthra - 04 : 03 : 29 to 07 : 05 : 54
Tracks 15 to 28 of 54
* Track-15: Kanda:Prasna:Mantra 4:3:29 to 4:6:05
* Track-16: Kanda:Prasna:Mantra 4:6:06 to 4:7:39
* Track-17: Kanda:Prasna:Mantra 5:1:01 to 5:2:20
* Track-18: Kanda:Prasna:Mantra 5:2:21 to 5:3:34
* Track-19: Kanda:Prasna:Mantra 5:3:35 to 5:5:07
* Track-20: Kanda:Prasna:Mantra 5:5:08 to 5:6:29
* Track-21: Kanda:Prasna:Mantra 5:6:30 to 6:6:09
* Track-22: Kanda:Prasna:Mantra 6:1:10 to 6:2:14
* Track-23: Kanda:Prasna:Mantra 6:2:15 to 6:3:40
* Track-24: Kanda:Prasna:Mantra 6:3:41 to 6:5:14
* Track-25: Kanda:Prasna:Mantra 6:5:15 to 7:1:10
* Track-26: Kanda:Prasna:Mantra 7:1:11 to 7:2:41
* Track-27: Kanda:Prasna:Mantra 7:2:42 to 7:4:33
* Track-28: Kanda:Prasna:Mantra 7:4:34 to 7:5:54
Price: $5.00
Product Code: VPSMP3003C
Vol-3: Ashtaka : Prasna : Manthra - 01 : 01 : 01 to 03 : 02 : 85
Tracks 29 to 44 of 54
* Track-29: Ashtaka:Prasna:Mantra 1:1:01 to 1:1:80
* Track-30: Ashtaka:Prasna:Mantra 1:2:01 to 1:3:30
* Track-31: Ashtaka:Prasna:Mantra 1:3:31 to 1:4:51
* Track-32: Ashtaka:Prasna:Mantra 1:4:52 to 1:6:11
* Track-33: Ashtaka:Prasna:Mantra 1:6:12 to 1:7:23
* Track-34: Ashtaka:Prasna:Mantra 1:7:24 to 1:8:37
* Track-35: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:1:01 to 2:2:27
* Track-36: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:2:28 to 2:3:46
* Track-37: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:3:47 to 2:5:11
* Track-38: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:5:12 to 2:6:49
* Track-39: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:6:50 to 2:7:45
* Track-40: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:7:46 to 2:8:58
* Track-41: Ashtaka:Prasna:Mantra 2:8:59 to 3:1:63
* Track-42: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:2:01 to 3:2:85
* Track-43: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:3:01 to 3:4:19
* Track-44: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:5:01 to 3:6:37
Price: $5.00
Product Code: VPSMP3003D
Vol-4: Ashtaka : Prasna : Manthra - 03 : 03 : 01 TO 03 : 02 : 85 * (Kataka) Prasna : Manthra - 01 : 01 to 03 : 43 * (Aranyaka) Prasna : Manthra - 01 : 01 to 10 : 101
Tracks 45 to 58 of 54
* Track-45: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:7:01 to 3:7:95
* Track-46: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:7:96 to 3:8:43
* Track-47: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:8:44 to 3:9:34
* Track-48: Ashtaka:Prasna:Mantra 3:9:35 to 3:9:86
* Track-49: Brahmanam Katakam 1:01 to 2:41
* Track-50: Brahmanam Katakam 2:42 to 3:43
Taittiriya Aranyaka
* Track-51: Taittriya Aranyakam Arunam 01:01 to 01:89
* Track-52: Taittriya Aranyakam Arunam 01:90 to 03:04
* Track-53: Taittriya Aranyakam Arunam 03:05 to 04:50
* Track-54: Taittriya Aranyakam Arunam 04:51 to 05:45
* Track-55: Taittriya Aranyakam Arunam 05:46 to 05:108
* Track-56: Taittriya Aranyakam Arunam 06:01 to 08:07
* Track-57: Taittriya Aranyakam Arunam 08:08 to 10:69
* Track-58: Taittriya Aranyakam Arunam 10:70 to 10:101
Price: $5.00
Om
 
Use Keywords
Advanced Search
Articles
celextel
0 items
E-Mail Address:

Password:

Password Forgotten ?
New Account